Strona G?ówna Bull Teriery PBGV Kraina Chichów Galeria Relacje z wystaw Autorzy zdj?? Linki Wydarzenia Kontakt
 
 

WYDARZENIA


Wrzesie?’2008   

·        Krajowa wystawa terierów i czarnych terierów w ?wierkla?cu (sobota 13.09.)

      Isia wystawiana w klasie weteranów, skaka?a, skaka?a i rasy nie wygra?a J

      Pomimo, kilkukrotnego porównywania w ruchu, Isiunia nie da?a si? okie?zna?

      i szalonym tempem, podszczypuj?c, z rado?ci? odda?a tytu? zwyc.rasy, m?odszemu  

      koledze  J (s?dzia Jovica Zivkovic -S?owenia)

      Z kolei na wyborze BIS Weteran, seniorka stonowa?a i zdoby?a tytu? Zwyc. BIS!!!

      (s?dzia Brigida Kremser –S?owenia)

·        Krajowa wystawa psów w Chorzowie (niedziela 14.09.)

      Po wczorajszych skocznych wyczynach, Isia zaprezentowa?a si? z typow? dla

      siebie klas? i zdoby?a tytu? Zwyc.Rasy J (s?dzia Brigida Kremser –S?owenia)


Sierpie?’2008

·        Krajowa wystawa psów w Zakopanem

      HABILE HAROLD (Olo) – CWC, NPwR, Zwyc.Rasy - s?dzia p.Ma?gorzata

      Wieremiejczyk – Wierzchowska

      Olo otrzyma? ?adny opis i pomimo upa?u dobrze si? zaprezentowa?.

      Isia – w klasie weteranów wyst?pi?a solo, ale w porównaniu wygra?a ras?,  

      a pó?niej grup? terrierów!!! - s?dziowa?a p. Katarzyna Nitka.

      ·        Santiago De Compostela – Moje Camino del Norte…urzeczywistnione marzenie

      Cudowna droga, cudowne emocje, cudowny czas. Warto by?o!!!

 
      Pani Aniu, DZI?KUJ? za wspania?? i troskliw? opiek? nad Isi? i za ?wietne      

      zbudowanie relacji miedzy Isi?-Zuzi? i Mi?kiem. J Dzi?ki temu jak zawsze by?am

      spokojna.

Lipiec’2008

      Sezon urodzinowy J

·        05 lipca – ?wi?towanie moich urodzin z Przyjació?mi w Klubie „Atmosfera”

·        22 lipca – Isiunia – sko?czy?a 8 lat !!!!!!!!!!!!! J Jest wci?? weso?a,

      zdrowa i pe?na temperamentu, nadal naj?ywiej reaguje na pi?eczk? i akcesoria

      zwi?zane z wystawami i dlatego obowi?zkowo towarzyszy?a bassetom na   

      wszystkich wystawach. Nied?ugo sama weteranka zaprezentuje si? na wystawie;

·        27 lipca – Krajowa wystawa psów w B?dzinie

      Cha Cha – CWC, NSwR, Zwyc.Rasy, pó?fina? grupy VI

      s?dzia p. Tomasz Borkowski

      Cha Cha otrzyma?a pi?kny opis i uznanie na jakie zas?uguje.

      Isia – nareszcie po d?u?szej przerwie wyruszy?a na ringi; s?dzia p.Janusz Opara   

      rozpocz?? ocen? od zdania: „Prosz? mi nie wmawia?, ?e to jest weteran” J ,a Isia

      nawet nie chcia?a udawa? babci J otrzyma?a pi?kny opis, a w wyborze

      najlepszego weterana wystawy, zaj??a lok.II. S?dziowa?a p. Krystyna Opara

                  S?o?ce nam dokucza?o, ale pieski znios?y dzielnie ca?y dzie?. J

Czerwiec’2008

            Weekend na S?owacji – 14 i 15 czerwca

 •  Klubowa Wystawa Bassetów – Gaderska Dolina (S?owacja)
   Leszek – Zw. M?., M?odz.Zwyc.Klubu S?owacji oraz Klubowy Zwyc.Rasy
   Cha Cha – CAC
   Najlepsza Para Hodowlana  Wystawy ( w konkurencji z Basset Houdami)
   s?dzia p.Tomasz Mroczek
 • Specjalna Wystawa Bassetów - Gaderska Dolina (S?owacja)
  Leszek – CAC
  Cha Cha – CAC
  Najlepsza Para Hodowlana  Wystawy ( w konkurencji z Basset Houdami)
  s?dzia p.Vladimir Piskay (SK)
 • Mi?dzynarodowa Wystawa psów w Krakowie
  Leszek – CWC, Res. CACIB  
  Cha Cha – CWC, Res. CACIB
  s?dzia p.Stefan Stefik (SK)
 • Mi?dzynarodowa Wystawa psów w Szczecinie
  HABILE HAROLD (Olo)  zdoby? CWC, Najl.Pies w Rasie, Zwyc.Rasy
   s?dzia p.El?bieta Sobieszcza?ska

Maj’2008

 • Plenerowa sesja zdj?ciowa Isi i Cha Chy sfotografowana przez Sebastiana Gór? www.sebastiangora.com

 • Krajowa wystawa psów Bydgoszcz

     HABILE HAROLD (Olo)  zdoby? CWC, Najl.Pies w Rasie, Zwyc.Rasy,

     II lok.BOG – s?dzia p.Wies?awa Misterka – Kluska (hod.Polot)

Kwiecie?’2008

 • 01 kwietnia córki Isi sko?czy?y 3 lata! Wszystkiego najlepszego!
 • 17 kwietnia – Dustin sko?czy? 11 lat !!!!!! Jest wci?? w dobrej formie i ci?gle nas zaskakuje swoim wigorem, pomimo podesz?ego (jak nam si? wydaje) wieku, nadal ch?tnie zwiewa?by za tropami…Jeste?my ostro?ni i czujni, spacery tylko na lince J
 • Krajowa wystawa psów w Cz?stochowie.

      Leszek - HEUREUX HENRI zdoby? CWC, zosta? Najl.Psem w Rasie i Zwyc.Rasy,

      s?dziowa?  p.Tomasz Mroczek;

Marzec’2008

             Nowa ods?ona strony internetowej Rewelacja z Galicji

      Bardzo dzi?kuj? Marcinowi B??dowskiemu za stworzenie projektu, 

      dotychczasowe zarz?dzanie nim i szybk? nauk? administrowania stron?. J

 • 12 marca odby?a si? sesja zdj?ciowa Isi i Cha Chy.

      Sesj? sfotografowa? Sebastian Góra www.sebastiangora.com

Luty’2008

 • Mi?dzynarodowa Wystawa Psów w Rzeszowie.

      Leszek –HEUREUX HENRI zdoby? trzecie Zw.M?odz. i uko?czy? M?odzie?owy    Championat Polski J, s?dzia p.Andrzej Brabletz przyzna? mu tak?e Zwyc.Rasy.

 • Krajowa wystawa psów w Toruniu (org. przez O/Bydgoszcz)

      Wiki – HELENKA D’HIVER tak?e uko?czy?a M?odzie?owy Championat,           zdobywaj?c trzecie Zw.M?odz. J podobnie jak jej brat zosta?a równie? Zwyc.Rasy.

      S?dziowa? p.Leszek Siejkowski

      Dziewczyny wyst?pi?y równie? w konkurencji M?ody Prezenter. Zaj??y IV lokat? w     konkurencji 9   innych prezenterów! GRATULUJEMY zaci?cia i gracji ! J

 • Pan Dr Jacek Garncarz odwiedzi? Kraków w celu corocznych bada? oczu; ponownie skorzystali?my z mo?liwo?ci badania na miejscu, Cha Cha i Dustin s? zdrowi i wolni od chorób;   

Grudzie?’2007

 • Przygotowujemy si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia i do Sylwestra J

        WSZYSTKIM SYMPATYKOM ODWIEDZAJ?CYM NASZ? STRON?, ?YCZYMY  

        PI?KNYCH ?WI?T W RODZINNEJ ATMOSFERZE, ?YCZLIWO?CI NA CODZIE?

        I DUUU?O PREZENTÓW I MARZE? DO SPE?NIENIA W NOWYM 2008 ROKU!!!

Listopad’2007

 • Mi?dzynarodowa Wystawa Psów w Poznaniu, o tytu? Zwyc.Europy ?rodk.-Wschod.    

             HELENKA D’HIVER - ocena dosk., Zw.M?odz. M?.Zwyc.PL. M?.Zwyc. Europy ?rodk.-Wschod.

             S?dziowa? p.Stefan Stefik ze S?owacji.

              GRATULUJEMY ANI I WIKI PIERWSZEGO DU?EGO SUKCESU!

 • Mi?dzynarodowa Wystawa Psów w Kielcach

            HEUREUX HENRI – ocena dosk. Zw. M?odz., Najl.Junior (dosta? si? do fina?owej trójki najl.      

              juniorów z grupy VI-s?dziowa?a p.Jadwiga Niciewicz), sytuacja podobna  jak w Zabrzu;

            Dustin- ocena dosk., Najl. Weteran;

            Cha Cha – ocena dosk., CWC, Najl.Suka w Rasie, Zwyc.Rasy!!!

            S?dziowa?a p. Barbara Larska (hod. Z Gangu D?ugich)

 • Powsta? nowy blog Dody, autorstwa Darka Sipowicza;

            http://bulek-doda.blogspot.com

Pa?dziernik’2007

 • Krajowa Wystawa Psów w Zabrzu.

S?dziowa? p.Vladimir Piskay ze S?owacji.

      HEUREUX HENRI –Zw. M?.Najl.Junior, (dosta? si? do fina?owej trójki  

      najl.juniorów z gr.VI-sedziowa?a p.     z Bia?orusi)- w ringu honorowym Leszek

      prezentowany by? przez Kacpra ?wierada, któremu Leszek odmówi? w pewnym   

      momencie pozowania J

            Cha Cha –CWC, Najl.Suka w Rasie, Zwyc.Rasy!

         

            Oba tytu?y dedykujemy p.Rajs.

Wrzesie?’2007

 • Klubowa wystawa bassetów w Mosznej ko?o Opola.

            Frekwencja spora, wszystkich PBGV zg?oszono 18, jeden nie dojecha?. Zach?caj?ca 

            by?a obsada s?dziowska (p.Francesco Lamarca z W?och), jednak w ostatniej chwili

            z  niewiadomych powodów nast?pi?a zmiana. S?dzia w?oski s?dziowa? tylko basset

            houdy, pozosta?e p.Anna Rajs. Nieprzypadkowo nasze bassety wypad?y ?le. 

            Po raz pierwszy od pocz?tku istnienia w kynologii, przekona?am si?, ?e niewa?ne jest

            jakiego psa i w jaki sposób si? prezentuje, ale kto stoi na ko?cu ringówki.       

           

 • HELENKA D’HIVER - klasa m?odzie?y,ocena dobra (!)
 • HEUREUX HENRI – klasa m?odzie?y, ocena bardzo dobra (!)
 • Dustin – klasa weteranów, ocena doskona?a
 • Cha Cha – klasa championów, ocena doskona?a, lok.II

            Komentarz s?dziny na samym ko?cu „trzeba by?o nie przyje?d?a?”, by? zupe?nie nie  

            na miejscu, podobnie jak pytanie „czy to ta krakowska?”- przy ocenie Cha Chy.

           Czy przypadkiem czy z ciekawo?ci, ta pani przygl?da?a si? na ocen? PB w       Krakowie (odsy?am     do wydarze? „Czerwiec’2007”), czy ju? wówczas by?o wiadomo

            o braku uprawnie? w?oskiego s?dziego? Hmm…Zwracanie si? po imieniu do

            wystawców przy typowaniu na lokaty, pozostawiam bez komentarza.

            Pomimo stara? s?dziego, nie zniech?ca mnie to do dalszych pokazów, planuj?

            kolejne wystawy, a minion?     traktuj? jako incydent.

Czerwiec’2007

 • Mi?dzynarodowa wystawa psów w Krakowie.

            Doda –BAJKA REWELACJA Z GALICJI wygra?a klas? otwart?, otrzyma?a pierwsze  

           CWC, a pó?niej w porównaniu Res.CACIB!

           S?dziowa?a p. Krystyna Opara.

           Gratulacje dla Darka, który pi?knie zaprezentowa? nasz? panienk? w ringu!

 • Prezentowane by?y równie? nasze PBGV.

      M?ody HEUREUX HENRI – Leszek – wystawiany w klasie szczeni?t, otrzyma?        

      ocen? WO i tytu? Najl.Szczeniak.

      Dustin - zosta? Najl.Weteranem i oczywi?cie nie chcia? pomaszerowa? na ringu   

       honorowym…Nasz obecny senior nie przepada? nigdy za wystawami. Dzi?kuj?

       mojemu Bratu, za cierpliwo?? i przeniesienie (dos?ownie na r?kach!)

       niesubordynowanego weterana po ringu honorowym w rytmie oklasków

       publiczno?ci. J

 • Nasza Gwiazdka Cha Cha wystawiana w klasie championów otrzyma?a:

            CWC, CACIB, Najl.Suka w Rasie i Zwyc.Rasy!!!

            S?dziowa?a p. Maria Teresa Gabrieli Mondo z W?och.

            Nasze bassety dowiod?y swojej klasy!

 • S?awek Kuca, do niedawna w?a?ciciel IVAN’a MAUGER’a Rewelacja z Galicji, zadzwoni? z przykr? wiadomo?ci?. Ivanek zgin?? tragicznie raniony no?em przez napastnika, który zaatakowa? S?awka. Jak przysta?o na oddanego przyjaciela, Ivan zas?oni? sob? swojego pana. Zmar? na r?kach S?awka L

CIESZYMY SI? OGROMNIE, ?E NASZE MILUTKIE SZCZENIAKI TRAFI?Y DO SWOICH WYCZEKIWANYCH W?A?CICIELI !!! J

Marzec’2007

 • HONORABLE HORTENCE pojecha?a do Starogardu Gda?skiego. Zamieszka u Pana Tomasza Jasi?skiego.
 • HABILE HAROLD zosta? wypatrzony i wybrany (!) J przez Pani? Ma?gorzat? Potoniec ze Szczecina. W dniu Jej przyjazdu piesek od razu by? gotowy na opuszczenie naszego domu. Siedzia? dumnie pod drzwiami i ?ledzi? ka?dy krok nowej Pani…By? bardzo zdziwiony, kiedy wychodzi?y?my bez niego na spacer po Rynku krakowskim, ale bardzo si? cieszy?, kiedy wróci?y?my z powrotem. J

            Kilka dni wcze?niej na wspólnym spacerze z Isi?, Cha Ch? i Dustinem Harold 

           (nazywany przez nas Toto) oddali?        si? niebezpiecznie. Poniewa? wia? wiatr,

            nawo?ywanie nie skutkowa?o, piesek odbiega? w stref? ruchliwej ulicy. Cha Cha i  

            Dustin nie wyczuwali zagro?enia i nie reagowali. Wraz z Przyjació?k? – Bo?enk? 

            czu?y?my si? bezsilne, bo biegn?c nie chcia?y?my przestraszy? szczeniaka. Spojrza?am

            wtedy na Isi?, Ona ju? wszystko wiedzia?a…pop?dzi?a z górki doganiaj?c ma?ego i

            zast?puj?c mu drog?, k?ad?c si? przed ma?ym i zataczaj?c kr?gi wokó?, wskaza?a

           drog? powrotn?. Ma?y bezb??dnie wszystko odczyta? i pod??y? za Ni?. Isia ogl?da?a si?

           kilka razy, ?eby upewni? si?, ?e ma?y jest przy Niej. Tego dnia Isia uratowa?a mu

           ?ycie. Mia?am w oczach ?zy. Dla mnie od zawsze jest wi?cej ni? psem. To prawdziwy           

           Przyjaciel gotowy na     wszystko. Kocham J? bardzo!

Luty’2007

 • Pierwsza suczka opu?ci?a nasz dom. HELENKA D’HIVER pojecha?a do Koszalina i zamieszka z Pa?stwem Danut?, Ani? i Krzysztofem Wojewskimi. Domowo b?dzie mie? na imi? WIKI.
 • Czaruj?cy HEUREUX HENRI zamieszka? pod Nowym S?czem w Rodzinie Pa?stwa ?wieradów.

Grudzie?’2006

 • 18 grudnia urodzi?y si? 4 PBGV. Poród przyjmowa?a Dorotka Zabochnicka - Kuklewska, dzi?ki której wszystko odby?o si? bez najmniejszych problemów, a Cha Cha ?wietnie z Ni? wspó?pracowa?a. Fenomenem by?a obecno?? Dustina, który  bardzo prze?ywa? pojawianie si? kolejnych szczeni?t, witaj?c je li?ni?ciem na  powitanie. J Poród by? wi?c rodzinny.

            Suczki to: HELENKA D’HIVER i HONORABLE HORTENSE

            Pieski to: HEUREUX HENRI I HABILE HAROLD

Bardzo dzi?kuje Dorotce za po?wi?cenie i ch?? pomocy w tak wa?nym dla nas momencie!!!

Listopad’2006

 • ?wiatowa wystawa psów w Poznaniu.

            Isia wystawiana w klasie championów zaj??a lokat? IV w konkurencji 7 suk.

            S?dziowa? p. Rodi Hubental z Norwegii.

            Mnóstwo gratulacji od zagranicznych wystawców odno?nie niesamowito?ci Isi i Jej

            prezentacji, sprawi?o nam du?o rado?ci. J

Pa?dziernik ‘2006

 • Zdecydowali?my si? na pierwszy miot PBGV. Rodzicami zosta?a nasza para: Cha Cha i Dustin. Mamy nadziej?, na ?liczne, d?ugouche maluszki.
 • Isia zosta?a zaproszona do sesji zdj?ciowej z udzia?em trzykrotnego Mistera Polski.

Sesja mia?a na celu reklamowanie garniturów wodzis?awskiej Firmy „Summer-Cha”, a odby?a si? w ekskluzywnym sklepie meblowym „Max-Fliz” przy ul.Zakopia?skiej w Krakowie. Isia szybko zaprzyja?ni?a si? z Misterem (Marcinem) i z ca?? ekip?. Cierpliwie pozowa?a przez kilka godzin, w odpowiednim momencie skupiaj?c si? na obiektywie. Jest Gwiazd? i ponownie tego dowiod?a! J

Wrzesie?’2006

            Odpocz??y?my i znowu wyruszamy na ringi. J 

            Isia po raz szósty zwyci??y?a w Austrii! To trzeci do kolekcji tytu? Bundessieger ze

            Zwyc.Rasy J S?dziowa? p.Peter Lauber ze Szwajcarii.

 • Podobny zaszczyt spotka? po raz kolejny staffika z hodowli Staff-Ka Kasi Stachel. STAFFKAR w swojej rasie wygra? tak?e WSZYSTKO i jeszcze obraz jako nagrod? J Gratulujemy i cieszymy si?, poniewa? zawsze, kiedy jedziemy razem, zwyci??amy równolegle w swoich rasach J

 • W tym miesi?cu z przykr? informacj? zadzwoni?a Magda ?mijewska. ?amcia –córka Isi, odesz?a do Krainy Chichów L Po kilku dniach zmaga? lekarzy i prób ratowania suni po straszliwym wypadku samochodowym, ?amcia na zawsze zamkn??a oczka.

Ogromny smutek nas przepe?nia L Ta weso?a suczka, ju? nigdy nie poje?dzi na deskorolce, nie zata?czy i nie pobiegnie po torze agality. ?amciu, b?d? szcz??liwa po innej stronie…L

I teraz d?u?sza przerwa…,ale to nie oznacza, ?e wycofali?my si? na sta?e, chocia? niektórzy tego w?a?nie mogliby oczekiwa?. Powrócimy! J 

Wrzesie?’2005

 • Cha Cha otrzyma?a M?odzie?owe Zwyc.Austrii (Bundessieger) !!!
&